Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
50475 (V Jornades d’Experiències Plurilingües. El projecte lingüístic de centre (PLC): disseny, oportunitats i reptes)
V Jornades d'Experiències Plurilingües: El projecte lingüístic de centre (PLC): disseny, oportunitats i reptes, València, 25, 26 i 27 de setembre de 2017. Data: 2017. Resum: Les jornades d’enguany se centren en el valor del projecte lingüístic de centre (PLC) com a eix conductor del nostre treball docent. Partim del principi que la comunicació lingüística és el centre neuràlgic de tota acció educativa. Hi conflueixen la interacció entre professorat i alumnat, els processos d’ensenyament/aprenentatge, la relació entre alumnes i fins i tot l’organització escolar. En contextos socioculturals i educatius multilingües, la comunicació lingüística es diversifica en competències, formes i usos diferenciats per a cada idioma. És el cas valencià, on les dues llengües oficials i d’instrucció coexisteixen a l’escola amb altres idiomes d’abast internacional. El projecte lingüístic és l’instrument que defineix, ordena i planica l’itinerari a seguir en cada llengua. No són, però, sendes divergents. Ben al contrari, discorren en paral·lel, s’entrecreuen, se superposen, conflueixen quant a l’objectiu compartit. Lluny de ser un simple tràmit, un document prescriptiu i rutinari, dissociat de la pràctica d’aula real, el PLC s’ha de convertir en referència constant i ajuda permanent en el treball diari. En el nou marc normatiu, el PLC ha de partir del diagnòstic de les necessitats comunicatives de l’alumnat, en el doble vessant de la formació personal i col·lectiva. I les ha de satisfer integrant llengües i continguts de manera solvent, creativa i dinàmica. En definitiva, el PLC ha de ser un mapa clar i contrastat, una orientació diàfana per a transitar còmodament pels camins de les llengües. Amb aquest esperit ens proposem indagar en les possibilitats i límits del PLC. Formulant-nos preguntes que es respondran de manera diversa, segons els contextos i la perspectiva dels canvis, actuals i futurs. Com conciliar les exigències curriculars i la diversitat de situacions educatives? Com acostar la pluralitat d’entorns lingüístics al valencià, com a llengua de cohesió referencial? Com avançar en la integració de llengües, continguts i valors? Com articular una base de reflexió lingüística comuna a totes les llengües que fem servir al centre? Quins aspectes hem d'avaluar en l’expressió oral i escrita dins les matèries no lingüístiques?... Són alguns dels múltiples interrogants implícits en el tema que proposem. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?