Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
pie_idiq_video_2_alvarez_val.mp4 (Observació de mostres biològiques al microscopi òptic)
Autor: Alvarez Hornos, Francisco Javier ; Izquierdo Sanchis, Marta; Resum: Lobservació microscòpica de mostres daigües dels reactors biològics duna Estació Depuradora dAigües Residuals proporciona informació qualitativa sobre la qualitat de la població microbiana i de lestat dels flòculs. En aquest vídeo, es mostra la utilització dun microscopi òptic per a lobservació de mostres daigua dun reactor de fangs activats. Data: 2013 ; Producció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?